Mūsų klubas, medžioklė, trofėjai ir laisvalaikis..

Esi čia: Pradžia > Klubo Įstatai

               Mažeikių Rajono Medžiotojų Klubo "Bugeniai"
Įstatai

1.Bendroji dalis

1.Šiais įstatais reglamentuojama Lietuvos Respublikoje veikiančio Mažeikių rajono medžiotojų klubo „Bugeniai“ (toliau – klubas) veikla.
2.Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, fizinių asmenų savanoriškas susivienijimas, kuris įsteigtas taisyklingos medžioklės principų pagrindu vienyti medžiotojus ir jų veiklai pritariančius asmenis.
3.Klubas pavadinimas lietuvių kalba yra Mažeikių rajono medžiotojų klubas „Bugeniai“.
4.Klubas yra juridinis asmuo nuo jo įregistravimo dienos, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas, simboliką. Pagal savo prievoles klubas atsako visu savo turtu, bet neatsako už jo narių prisiimtus įsipareigojimus.
5.Klubas yra ne pelno siekianti organizacija. Jis gauto pelno negali skirstyti savo nariams, klubas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gali gauti paramą.
6.Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais bei šiais įstatais.
7.Klubo teisinė forma – asociacija, veiklos trukmė – neribota, klubo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8.Su vieša klubo informacija galima susipažinti klubo buveinėje. Viešos informacijos pateikimo ir paskelbimo tvarką nustato valdyba. Už viešos informacijos pateikimą atsakingas klubo pirmininkas.
9.Esant būtinumui vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir/ar rajoniniame laikraštyje „Santarvė“.
10.Klubo buveinės adresas – Mažeikių raj. sav., Bugenių kaimas.

2.Klubo tikslai, principai ir veikla

11.Klubo tikslai ir uždaviniai:
11.1.koordinuoti klubo narių veiklą, atstovauti klubo narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus;
11.2.teikti klubo nariams su medžiokle susijusias paslaugas, derinti ir telkti savo narių veiklą;
11.3.teikti praktinę pagalbą klubo nariams – teisingai ir saugiai naudotis medžiokliniais ginklais, ugdyti ir tvirtinti saugaus elgesio medžioklėje ir saugios bei kultūringos medžioklės įgūdžius;
11.4.rūpintis gamtos išteklių atkūrimu ir gausinimu, įprastų laukinės gyvūnijos buveinių apsauga;
11.5.atgaivinti ir propaguoti senąsias lietuviškos medžioklės tradicijas;
11.6.kelti medžioklės kultūrą, ugdyti medžiotojų gamtosauginę sąmonę ir puoselėti tausojančiąsias medžioklės tradicijas.
12. Įgyvendindamas savo tikslus bei uždavinius klubas :
12.1.įstatymų nustatyta tvarka teikia valstybės ir savivaldos institucijoms peticijas, teisės ir norminių aktų projektus, pataisas, papildymus;
12.2.teisėtomis priemonėmis atstovauja ir gina klubo narių interesus valstybinėse institucijose, teismuose, nevyriausybinėse įstaigose ir organizacijose bei ginčuose su fiziniais asmenimis;
12.3.šalių prašymu ir sutarimu sprendžia ginčus tarp klubo narių;
12.4.bendradarbiauja, vykdo bendrus renginius, projektus, akcijas;
12.5.rengia medžiotojų sąskrydžius, konkursus, šventes, varžybas, muges ir kitus švietėjiškus renginius, vienijančius medžiotojus ir jų šeimas, propaguojančius medžioklės tradicijas, dalyvauja kitų asociacijų renginiuose;
12.6.laikydamasis medžioklės tvarkos principų, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo medžiokles medžioklės plotų vienetuose;
12.7.dalyvauja medžioklės trofėjų apžiūrose ir parodose, medžioklinių šunų mokymuose ir parodose;
12.8.organizuoja mokymus, seminarus, paskaitas, medžioklinio sportinio šaudymo treniruotes ir rungtynes, komercines medžiokles Lietuvoje ir užsienyje;
12.9.kartu su kitomis valstybės institucijomis pagal susitarimą dalyvauja išaiškinant ir tiriant aplinkos apsaugos norminių teisės aktų pažeidimus;
12.10.vykdo aplinkos stebėjimą ir kompetetingoms institucijoms praneša apie pastebėtus pokyčius, kurie gali turėti įtakos laukinei gyvūnijai;
12.11.visuomenės informavimo priemonėse aiškina, platina ir stiprina gamtosaugines medžioklės idėjas;
12.12.taiko visuomeninio drausminio poveikio priemones klubo nariams, nesilaikantiems medžioklę reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų ir šių įstatų;
12.13.už šiurkščius pažeidimus rekomenduoja atitinkamoms valstybės institucijoms panaikinti klubo nariams teisę medžioti;
12.14.žiemos metu laukiniams žvėrims ir paukščiams organizuoja papildomą šėrimą;
12.15.perka, ar kitais papildomais būdais įsigyja turtą, jį naudoja, valdo, juo disponuoja;
12.16.vykdo įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja klubo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti;
12.17.filialų ar atstovybių nesteigia.
13.Klubas turi teisę sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, jungtis į asociacijų sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų.
14.Klubui nuosavybės teise gali priklausyti turtas, kuris gali būti įsigytas iš:
14.1.narių stojamųjų įnašų;
14.2.narių mokesčių ir tikslinių įnašų;
14.3.valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšų;
14.4.fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotų lėšų ir turto ;
14.5.labdaros ir paramos;
14.6.palikimo, pagal testamentą tenkančio klubui;
14.7.įsteigtų įmonių pelno;
14.8.kredito įstaigų palūkanų, mokamų už jos saugomas lėšas.

3.Klubo narių teisės ir pareigos

15.Klubo nariais gali būti nepriekaištingos reputacijos asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, turintys galiojantį medžiotojo bilietą. Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai. Asmenys be pilietybės negali būti klubo nariais.
16.Klubo nariai turi šias teises :
16.1.dalyvauti klubo veikloje, jo rengiamuose renginiuose;
16.2.propaguoti klubo tikslus ir uždavinius;
16.3.naudotis klubo paslaugomis;
16.4.gauti informaciją apie klubo veiklą;
16.5.naudotis klubo sukaupta informacija;
16.6.dalyvauti klubo narių susirinkime su sprendžiamojo balso teise;
16.7.rinkti ir būti išrinktam į klubo valdybą ar revizijos komisiją;
16.8.teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti;
16.9.įgalioti kitą klubo narį balsuoti už jį klubo narių susirinkime ar atlikti kitus veiksmus;
16.10.išstoti iš klubo, prieš tai su juo atsiskaičius;
16.11.naudotis klubo simbolika valdybos nustatyta tvarka;
16.12.naudotis klubo turtu valdybos nustatyta tvarka.
17.Klubo narių pareigos:
17.1.laiku ir reguliariai mokėti kasmetinį nario mokestį;
17.2.laikytis klubo įstatų;
17.3.teikti pagalbą ir aktyviai dalyvauti klubo veikloje;
17.4.saugoti klubo turtą;
17.5.vykdyti klubo visuotinio susirinkimo ir valdybos priimtus sprendimus bei pavedimus;
17.6.saugoti klubo nario garbę;
17.7.savo elgesiu ir veikla didinti klubo teigiamą vaidmenį visuomenėje.

4.Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš klubo tvarka ir sąlygos

18. Stojamojo ir nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas.
19.Visuotinis susirinkimas, gavęs prašymą ir įstatuose numatytus dokumentus dėl priėmimo į klubą, prašymą apsvarsto ir uždaru balsavimu priima vieną iš šių sprendimų:
19.1.patenkinti prašymą;
19.2.prašymo netenkinti.
20.Sprendimas patenkinti prašymą dėl fizinio asmens priėmimo įsigalioja tik šiam asmeniui sprendime nustatytu laiku sumokėjus stojamąjį mokestį.
21.Nariai turi teisę išstoti iš klubo, o klubas turi teisę pašalinti narius. Išstojusiems ir pašalintiems nariams jų įmokėtos sumos ir klubui jų neatlygintinai perduotas turtas negrąžinamas.
22.Klubo narys gali išstoti iš klubo pateikęs valdybai prašymą raštu.
23.Narystė klube pasibaigia :
23.1.išstojus iš klubo;
23.2.pašalinus iš klubo narių;
23.3.klubą likvidavus;
23.4.fiziniam asmeniui mirus.
24.Sprendimą dėl pašalinimo iš klubo priima visuotinis susirinkimas.
25. Narys pašalinamas iš klubo :
25.1.jeigu jo veikla ir tikslai prieštarauja klubo tikslams;
25.2.jeigu jis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų;
25.3.jeigu iki nustatytos datos be svarbių priežasčių nesumoka kasmetinio nario mokesčio;
25.4.jeigu nesilaiko klubo visuotinio susirinkimo ir valdybos priimtų sprendimų, savo veiksmais ir elgesiu pažeidžia įstatymus, įstatus, kitus teisės aktus.

5.Klubo veiklos organizavimas ir valdymas

26.Klubo veiklą organizuoja valdyba.
27.Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis klubo organas.
28.Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso :
28.1.priimti, keisti ir papildyti įstatus;
28.2.tvirtinti valdybos metų veiklos planą ir nustatyti klubo tikslus ir pagrindinius uždavinius;
28.3.nustatyti klubo valdybos formavimo tvarką, narių skaičių, rinkti jos narius ir juos atšaukti;
28.4.nustatyti stojamojo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
28.5.steigti klubui priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, reorganizuoti ar likviduoti klubą;
28.6.rinkti klubo revizijos komisijos narius ir juos atšaukti;
28.7.išklausyti klubo valdybos veiklos ir metinę finansinę ataskaitą;
28.8.esant būtinumui nustatyti revizijos komisijos narių, finansininkų ir kitų samdomų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką bei atlyginimo dydį.
29.Visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 klubo narių, valdyba jos priimtu sprendimu arba revizijos komisija. Už visuotinio susirinkimo sušaukimą yra atsakinga valdyba, kuri narius apie šaukiamą susirinkimą valdybos nustatyta tvarka privalo informuoti 15 dienų iki susirinkimo.
30.Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė klubo narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Sprendimas įstatų 28.1. ir 28.5. punktuose numatytiems klausimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime klubo narių ar jų atstovų balsų. Kiekvienas susirinkimo dalyvis balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą. Įgalioti atstovai turi tiek balsų, kiek turi įgaliojimų. Įgaliojimai turi būti rašytinės formos.
31.Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, klubo valdyba ne vėliau kaip po mėnesio sušaukia pakartotinį susirinkimą, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.
32.Klubo veiklai vadovauja klubo valdyba, priimanti sprendimus pagal savo kompetenciją, numatytą šiuose įstatuose. Klubą santykiuose su kitais asmenimis atstovauja ir klubo vardu dokumentus pasirašo klubo valdybos pirmininkas, kuris yra ir klubo pirmininkas.
33.Valdybos nariais gali būti tik klubo nariai.
34.Visuotinis susirinkimas renka ir atšaukia klubo valdybos narius.
35.Valdyba renkama trims metams.
36.Valdybą sudaro ne mažiau kaip trys nariai.
37.Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
38.Valdybos posėdžiams pirmininkauja valdybos pirmininkas.
39.Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių posėdyje valdybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininkaujančio posėdžiui balsas.
40.Klubo valdyba;
40.1.nustato klubo organizacines ir finansines veiklos kryptis, rengia metinį veiklos planą ir teikia tvirtinti visuotiniam susirinkimui;
40.2.sudaro metinę išlaidų sąmatą;
40.3.sprendžia priėmimo į klubo narius, jų išstojimo ir pašalinimo klausimus;
40.4.svarsto visus klubo klausimus, kurie nepriskirti visuotinio susirinkimo kompetencijai;
40.5.skiria ir atleidžia iš darbo finansininką, kitus darbuotojus;
40.6.teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja medžiokles, ir kontroliuoja kaip laikomasi nustatytos medžioklės tvarkos;
40.7.organizuoja ir vykdo klubo kasdienę veiklą;
40.8.tvarko klubo narių sąrašą;
40.9.organizuoja valdybos raštvedybą, medžioklės lapų ir licencijų išdavimą, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie sumedžiotus gyvūnųs, kontroliuoja buchalterinių ataskaitų teikimą valstybės institucijoms;
40.10.vykdo visuotinio susirinkimo pavedimus;
40.11.organizuoja šėryklų įrengimą ir laukinių gyvūnų šėrimą žiemos metu;
40.12.kontroliuoja bokštelių išdėstymą medžioklės plotuose;
40.13.organizuoja ir vykdo laikinių žvėrių apskaitą, nustatyta tvarka aplinkos apsaugos agentūrai rengia ataskaitas;
40.14.organizuoja ir atsako už biotechninių priemonių įrengimą medžioklės plotuose.
41.Finansininkas (finansininko funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo).
41.1.pagal valdybos ir visuotinio susirinkimo suteiktus įgaliojimus yra materialiai atsakingas asmuo. Su juo sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
41.2.tvarko klubo buchalterinę apskaitą;
41.3.tvarko klubo turto apskaitą;
41.4.renka iš klubo narių nustatyto dydžio stojamuosius, nario ir kitus mokesčius, atsako už jų apskaitą, saugojimą ir teisėtą išlaidavimą;
41.5.sudaro klubo metinę – finansinę ataskaitą;
41.6.teisės aktų nustatyta tvarka teikia buchalterines ataskaitas valdybai,visuotiniam susirinkimui ir valstybės institucijoms;
41.7.vykdo valdybos pavedimus.
42.Revizijos komisija susideda iš jos pirmininko ir dviejų narių, kontroliuoja klubo finansinę ir ūkinę veiklą.
43.Revizijos komisijos narius renka visuotinis susirinkimas penkeriems metams.
44.Išrinkta revizijos komisija savo pirmąjame posėdyje išsirenka pirmininką.
45.Revizijos komisija teikia ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui.
46.Revizijos komisija privalo:
46.1.tikrinti klubo ūkinę ir finansinę veiklą;
46.2.visuotinio narių susirinkimo pavedimu ar valdybos prašymu atlikti ūkinės ar finansinės veiklos patikrinimus ir artimiausiame visuotiniame narių susirinkime ar valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo rezultatus;
46.3.visuotiniame narių susirinkime pateikti klubo metų ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.
47.Finansininkas ir valdyba privalo pateikti revizinei komisijai jos reikalaujamus finansinius buchalterinius dokumentus.

6.Klubo pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas

48.Klubas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
49.Jeigu klube liko mažiau negu penki nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą valdybos pirmininkas turi pranešti juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
50.Klubo veikla baigiama:
50.1.visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą reorganizuoti klubą;
50.2.visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti klubo veiklą;
50.3.teismui priėmus sprendimą nutraukti klubo veiklą;
51.klubo pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.

Įstatai pasirašyti 2010.04.17.

Esi čia: Pradžia > Klubo Įstatai

.


Klubo vadovas

RENATAS TAMOŠIŪNAS

Klubo nariai:


http://www.medziotojuklubasbugeniai.lt

/ Pradžia / Foto Galerija / Rekvisitai / Kontaktai / 2% Parama / Adsense Privatumo Politika /

Svetaines kūrejai: Gerimantas Petrauskas ir Arturas Smalenskas. Copyright©2012

Rekomenduojama rezoliucija: ne mažiau kaip 1024x768 px.